Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere basisschool, dus ook de onze, heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en leerkrachten. De M.R. heeft over de in de Wet Medezeggenschap op Scholen  geregelde onderwerpen op een bepaalde manier iets te zeggen. De M.R. is bevoegd om over alle punten die met school te maken hebben te praten en adviezen te geven aan de schooldirectie. Verder is de directie verplicht om over bepaalde zaken advies te vragen aan de M.R., voordat de directie een beslissing neemt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan, is het zelfs nodig dat de M.R. het er mee eens is dat die beslissing wordt genomen. Informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen is beschikbaar op www.infowms.nl.

Elke vergadering van de M.R. is in principe openbaar. De agenda komt samen met de notulen in de Info. Belangstellenden kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de secretaris.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR):

In de medezeggenschapsraad hebben de volgende personen zitting:                                        

oudergeleding:    
René de Groot lid, voorzitter tel: 426273
Agnes Drint lid tel: 06 15865686
Cornelia Haasdijk lid  tel: 441433
personeelsgeleding:    
Marita Tuinstra lid, secretaris leerkracht groep 1/2
Heleen Villerius lid leerkracht groep 3/4
Marco Muijselaar lid Leerkracht groep 5/6 en IB-er

De MR heeft binnen onze school een heel duidelijk plekje verworven, team en ouders hebben een heel open contact en praten over alles wat de school aangaat. De MR heeft maandelijks contact met de oudervereniging, zij zijn tenslotte de vertegenwoordigers van de achterban van de oudergeleding van de MR.

Contact

De MR is ook bereikbaar via het mailadres (komt binnenkort)

De Gemeenschappelijke Medezeggeschapsraad (GMR)

De GMR heeft nauwer contact met het bovenschools bestuur dan de afzonderlijke MR-en, waardoor de medezeggenschap in de Stellingwerven beter georganiseerd kan worden. De GMR bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden. Sinds 1 januari 2003 hebben de MR-en de bevoegdheden die bovenschools zijn, overdragen aan de GMR.

De MR en OV vergaderen op de zelfde avond, er wordt gezamenlijk gestart van 19.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.

In het schooljaar 2017-2087 vergadert de MR en OV op de volgende data:
12 september, 9 oktober, 15 januari 2018, 22 maart, 8 mei, 7 juni, 2 juli 

Informatieve ouderavond dinsdag  16 oktober 2017, 19.30 uur