0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga directie.destelling@comprix.nl

Afspraken m.b.t. ‘afstemming’ en ‘begeleiding’ van leerlingen met speciale onderwijsbehoefte in onze school

Van individueel handelingsplan naar groepsplan en groepsplandeel

In het onderwijs van deze tijd wordt steeds meer gevraagd naar een passend plan voor de hele groep en niet alleen voor een leerling. In het kader van Passend onderwijs wordt de invoering van 1-zorgroute op onze  school gerealiseerd. (De 1-zorgroute is een denk- en werkkader voor zorg in het onderwijs, gebaseerd op de uitgangspunten van handelingsgericht werken).Het onderwijs sluit beter aan op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Bedoeling:
Met behulp van het werken met groepsplannen verantwoorden we de afstemming van ons onderwijs. In de groepsplannen per groep geven we aan hoe we onze instructie, onze verwerkingsopdrachten en onze onderwijstijd afstemmen op de verschillen in ontwikkeling van onze leerlingen. Wanneer leerlingen de stof goed en snel oppikken, kunnen we extra uitdagende leerstof toevoegen aan het dagelijkse aanbod. Wanneer leerlingen wat meer moeite hebben, kunnen we extra instructie geven of de leerstof begeleid inoefenen met de leerlingen. Hiernaast verantwoorden we m.b.v. de groepsplannen de zorg voor onze risicoleerlingen, waaronder de zgn. IV en V-leerlingen.
M.b.v. de groepsoverzichten en de groeps(organisatie)plannen per groep verzamelen en analyseren we de gegevens die de aard van de zorg voor de komende periode bepalen. Bovendien zorgen we via groepsoverzichten en groeps(organisatie)plannen dat de zorg planmatig wordt uitgevoerd en dat de effecten van de uitgevoerde zorg regelmatig worden geëvalueerd. De planmatige uitvoering en de evaluatie van de effecten van de zorg komt daarnaast, fijnmaziger tot uitdrukking in de dagelijkse lesvoorbereiding/ daglogboek, waarin opgenomen de realisatie en de regelmatig evaluatie van de geplande zorg.

Wat betekent dit concreet:
Leerlingen met een IV-score op het leerlingvolgsysteem met voldoende resultaten op de methodetoetsen krijgen niet automatisch meer een individueel plan, maar worden opgenomen in het groepsplan. Indien noodzakelijk krijgen leerlingen met een IV-score een groepsplandeel. Voor leerlingen met een V-score wordt een groepsplandeel opgesteld. De inhoud van het groepsplandeel wordt met u besproken. Eventueel kunt u het plan mee naar huis nemen om het nog eens door te lezen. De groepsplandelen worden voorzien van handtekeningen, deze handtekeningen van zowel school als ouders bevestigen het feit dat alles rondom de zorg voor uw kind, besproken is met elkaar. Als u nog vragen hebt, dan neemt u contact op met de leerkracht om dit te bespreken.