0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Beleidsstukken

Via deze pagina kunt u de verschillende beleidsstukken van onze school inzien.

Burgerschap

Vanaf 1 augustus 2021 gelden nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. 

Wij hebben op school een beleidsplan “Burgerschap” opgesteld waarin wij beschrijven hoe wij aan dit thema werken. Veelal zit het verweven in onze methodes; Kanjertraining, Blink Wereld, Staal Taal, etc. Daarnaast maken wij gebruiken van het aanbod van de bibliotheek, HVO, Veerkieker, etc. Ook de leerlingenraad is een mooie manier om te werken aan burgerschapsonderwijs. 

Het plan is besproken met de MR en vervolgens goedgekeurd. 

Schoolondersteuningsprofiel OBS de Stelling

Onze school heeft een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs*. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

* Passend onderwijs: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt, dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Het coronaprotocol

Vanuit het ministerie is de opdracht gekomen dat alle scholen een draaiboek moeten hebben klaarliggen voor het geval Covid in het najaar en deze winter weer komt oplaaien. Hierbij wordt gesproken over 4 scenario's. Vanuit Comprix is een gezamenlijk draaiboek gemaakt voor deze vier scenario's, waarbij alle scholen wel wat ruimte hebben om dit voor hun eigen school goed in te vullen, passende bij de eigen school.

Groot verschil met voorgaande jaren is, dat de school, in principe, niet meer helemaal dicht zal gaan. Mochten we terechtkomen in het hoogste alarmscenario, dan zullen halve klassen naar school gaan. De praktische uitwerking hiervan vindt u in ons beleid. De MR heeft zich gebogen over het schoolbeleid m.b.t. corona en heeft deze goedgekeurd. Het beleid is naar alle ouders gestuurd via het ouderportaal en is ook op de website geplaatst. Zodra we van het ministerie horen dat er een bepaald scenario ingaat brengen wij ouders en direct betrokkenen op de hoogte, op basis van het vastgestelde Coronabeleid.