0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Ouderbetrokkenheid

Het belang van de betrokkenheid van ouders.
Een goed contact met de ouders van de kinderen vinden wij heel belangrijk. Samen hebben we een gezamenlijk belang, namelijk te zorgen dat het kind zich op school prettig voelt en zich zo optimaal kan ontwikkelen. Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert het welbevinden en het schoolplezier van onze kinderen!

Ouderochtend: Ouders die een ochtend mee willen draaien in de groepen 1/2 kunnen daarover een afspraak maken met de desbetreffende groepsleerkracht. In het schooljaar organiseren wij voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 een open lesochtend. In de Info wordt u hierover geïnformeerd.

Hulpouders: Bij veel taken in school worden ouders ingeschakeld. Iedere dinsdag- en donderdagmorgen assisteren zij bij het tutorlezen. Dit is van 8.30 tot 9.00 uur. Verder zijn de ouders actief met Kerst, Pasen, puzzelen, taalgroepjes, schoolkorfbaltoernooi, voetbaltoernooi, schoolreizen, laatste schooldag, computeronderwijs, speciale leesbegeleiding, handvaardigheidcircuit e.d.

Tot slot helpen ouders ook bij het werk achter de schermen, zoals boeken kaften, speelgoed repareren en schoonmaken. Al deze hulp is onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd.

We vragen aan het einde van het schooljaar aan alle ouders van de kleuters of zij willen helpen met het schoonmaken van al het kleutermateriaal. Ook vragen we ouders van de groepen 3 t/m 8 om ons een avond te helpen met schoonmaken. Vele handen maken licht werk!!!

Wilt u meer weten of u zelfs opgeven als hulpouder? Hiervoor kunt u terecht bij de leerkrachten en de oudervereniging.

Oudercontacten

 • Leerlingbespreking
  Vier keer per jaar worden op school oudercontactavonden gehouden. De duur is 10  of 15 minuten. Wanneer een kind bij een nieuwe leerkracht in de klas komt, wil de leerkracht het kind zo goed mogelijk leren kennen. Daarom worden alle ouders door de leerkracht uitgenodigd aan het begin van het schooljaar. Hiervoor willen we graag, dat u van tevoren een oudervertelformulier invult.
  Dit formulier wordt op die avond besproken. Deze zg. oudervertelavonden vinden plaats in aug./sept. Vier keer per jaar kunt u zich opgeven voor een gesprek met de leerkracht,  twee keer d.m.v. de intekenlijst die in de gang hangt bij groep 7/8. Ook wordt u twee keer door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek, dit is na de uitreiking van het rapport in febr. en juni. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een afspraak met de groepsleerkracht te maken om over de ontwikkeling van uw kind(eren) te praten. Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 is er in december een gesprek over de verwijzing naar het vervolgonderwijs. De data van de oudercontact avonden staan vermeld in de kalender van ons ouderportaal en in de Info.
   
 • Groepsinformatieavonden
  Aan het begin van het schooljaar wordt er een gezamenlijke informatie – inloopavond georganiseerd. Ouders kunnen een kijkje nemen in de school, kennismaken met de verschillende leerkrachten en worden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de groepen.
   
 • Informatieve ouderavond
  In november wordt de informatieve ouderavond gehouden. Tijdens die ouderavond worden ouderverenigingsleden en medezeggenschapsleden (her)benoemd. Tevens wordt men geïnformeerd over de gang van zaken met betrekking tot de school.
   
 • Schoolgids
  Ieder schooljaar wordt de schoolgids herzien en op de website geplaatst. Tevens worden de aanpassingen voor het nieuwe schooljaar vermeld in de Info. 
   
 • Info
  Eén keer in de 14 dagen geeft onze school een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden over school. Dit is onze INFO. Deze Info verschijnt altijd op donderdag en wordt op het ouderportaal geplaatst.