0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Vakantierooster 2024-2025

We proberen zo vroeg mogelijk de vakantietijden voor het komende schooljaar bekend te maken, zodat men hiermee rekening kan houden bij het plannen van vakanties e.d.

Herfstvakantie26-10-'24 t/m 03-11-'24
Kerstvakantie21-12-'24 t/m 05-01-'25
Voorjaarsvakantie15-02-'25 t/m 23-02-'25
Goede Vrijdag + Pasen18-04-'25 t/m 21-04-'25
Meivakantie22-04-'25 t/m 04-05-'25
Pinksteren08-05-'25 t/m 09-05-'25
Zomervakantie12-07-'25 t/m 24-08-'25

Voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties om zijn wij verplicht om ons te houden aan de voorschriften die de leerplichtambtenaar van de gemeente Ooststellingwerf ons voorschrijft. Wij willen u echter wel vragen rekening te houden met een aantal momenten waarop het niet handig is buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, namelijk:

  • week 3, 4 en 5 - ma. 13 jan. 2025 t/m vrij. 31 jan. 2025 dit in verband met toetsing van ons Leerlingvolgsysteem in de groepen 1 t/m 8
  • week 6 - di. 4 en woe. 5 februari 2025 voor de leerlingen van groep 8, dit in verband met de IEP-doorstroomtoets
  • week 23, 24, 25 - ma. 2 juni t/m vrij. 20 juni 2025 dit in verband toetsing van ons Leerlingvolgsysteem in de groepen 1 t/m 7

Marge uren 2024-2025

- Middag van de sinterklaasviering, datum volgt. Alle kinderen om 12.30 uur vrij. 
- Vrijdagmiddag 20-12-2024 voor de kerstvakantie alle kinderen om 12.30 uur vrij. 
- Vrijdag 07-02-2025 februari (hele dag). 
- Verlenging meivakantie dinsdag 22-04-2025 t/m vrijdag 25-04-2025. (Is hierboven al verwerkt) 
- Woensdag 25-06-2025 (hele dag) Leerkrachten kunnen dan de periodeplannen evalueren. 
- Vrijdagmiddag 11-07-2025 voor de zomervakantie. Alle kinderen om 12.30 uur vrij.

  • Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op woensdagmiddagmiddag om 12.30 uur vrij.
  • Leerlingen van groep 1 en 2 zijn op donderdagmiddag en vrijdagmiddag om 12.30 uur vrij.

Aanvraag extra verlof

Leerplicht en verzuim
Veelal gebeurt het dat de ouders vrijaf vragen voor hun kinderen, omdat er iets bijzonders staat te gebeuren binnen de familie. Dit verlof kan alleen verleend worden door de directeur en moet minimaal een week van te voren schriftelijk worden aangevraagd. Het aanvragen van verlof gaat via het ouderportaal. Wanneer er een besluit is genomen over de aanvraag, dan krijgen ouders daar via het ouderportaal bericht van.

Aanvraag extra vakantieverlof
Verlof buiten de officiële schoolvakantie (dus extra vakantieverlof op grond van artikel 11, lid f) is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden vooraf (schriftelijk) aan de directeur van de school voorgelegd te worden. Deze formulieren zijn op school aanwezig. Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. Als u gebruik maakt van deze regeling, willen wij u er wel op attenderen dat de kinderen wel een achterstand op kunnen lopen. Het kan zijn dat de leerling(en) schoolwerk moeten inhalen en de verantwoordelijkheid in deze ligt bij de ouders. Aanvraagformulier vakantie-en extra verlof.