0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Oudervereniging (OV)

Een heel belangrijke taak van de oudervereniging is het organiseren van de bijzondere activiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Verder beslist de oudervereniging over de besteding van de ouderbijdrage. Over allerlei schoolse onderwerpen kan naar de mening van de oudervereniging worden gevraagd.Mocht u vragen hebben aan de OV of hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten, dan kan dat ook via de mail ovobsdestelling@gmail.com 

Samenstelling van de Oudervereniging

In de Oudervereniging hebben de volgende personen zitting:       

Oudergeleding:
Karlijn Meestersvoorzitter
Marjan van Middelaar secretaris
Esther Boumalid/penningmeesterFinancieel beheer door Nynke van der Zijl (directeur)
Maarten Zuidersmalid
Marianne Slootlid
Arjen van der Polllid
Arno Otten lid
Auke Veenstralid
Personeelsgeleding:
Marita TuinstralidLeerkracht groep 1/2
Sabien van WeeldenlidOnderwijsassistent

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een financiële bijdrage om activiteiten te kunnen betalen. Onze school vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten geen geld beschikbaar stelt. Toch willen wij graag de leerlingen die extra activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden, omdat ze sfeer-en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten, schooldisco, excursies, projecten, musical (groep 7 en 8) enz. Om u niet telkens voor kleine bedragen lastig te vallen, vraagt de Oudervereniging hiervoor in oktober/november een vast bedrag per leerling te voldoen. Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 24 per kind. Kinderen die na 1 januari instromen, betalen € 12,00. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL72 RABO 0117 0874 59 ten name van Comprix o.b.s. de Stelling, Makkinga. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met de OV via ovobsdestelling@gmail.com  of school via directie.destelling@comprix.nl 

De toelating van leerlingen zal nooit afhankelijk gesteld worden van het betalen van de ouderbijdrage. Het bestuur van de oudervereniging geeft jaarlijks een financieel jaarverslag en een begrotingsvoorstel voor het volgend schooljaar. Een kascommissie, Esther Bouma, controleert of de inkomsten en uitgaven overeenkomen met de werkelijkheid. Het financieel jaarverslag en de begroting moeten door de aanwezige ouders worden goedgekeurd.

Schoolreisje

Tijdens het schooljaar zal nogmaals om geld gevraagd worden, namelijk wanneer de groep van uw kind(eren) op schoolreis gaat. In de Info leest u hoeveel de schoolreis kost.    
De kosten van de schoolreis van uw kind(eren) per groep zijn ongeveer; groep 1/2 tussen de € 20,00 en € 25,00, voor de groepen 3 t/m 6 rond de € 35,00 en de drie daagse schoolreis voor de groepen 7/8 rond de € 80,00. Het is mogelijk dit bedrag in termijnen te voldoen. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL47 RABO 0340556218 ten name van de Oudervereniging van o.b.s. de Stelling Makkinga. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met de OV via ovobsdestelling@gmail.com of  school via destelling@comprix.nl