0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Schoolgids

Ieder jaar wordt er door de school een schoolgids uitgegeven met daarin informatie voor de ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad moet jaarlijks instemmen met de inhoud. Op deze pagina wordt er in het kort informatie gegeven die ook in de Schoolgids te vinden is. Wanneer u op de volgende link klikt, kunt u de schoolgids in zijn geheel lezen.

Missie/visie/kernwaarden

Missie: (Waarom bestaan we?) 
De missie van obs De Stelling in Makkinga beschrijft wat de school wil bereiken voor haar leerlingen. De missie van onze school is gebaseerd op de overtuiging dat elk kind uniek is en het verdient om in een veilige en positieve omgeving te leren en te groeien. Wij streven ernaar om onze leerlingen niet alleen te voorzien van hoogwaardig onderwijs, maar ook om hen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle en trotse individuen die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. 

Onze missie luidt dan ook: "Obs De Stelling voorziet kinderen van hoogwaardig onderwijs, waarin we onze leerlingen helpen hun cognitieve, sociale en emotionele potentieel te bereiken." 

Visie: (Wat willen we zijn? Ambitieus beeld van de toekomst) 
De visie van obs De Stelling in Makkinga is gericht op het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van iedere individuele leerling. Hierbij staat niet alleen het aanleren van kennis en vaardigheden centraal, maar ook de persoonlijke groei en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Ons streven is om een veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen en waarin we samen werken aan de toekomst van onze leerlingen en de samenleving als geheel. Om dit te bereiken, besteden wij aandacht aan: 
- Het creëren van een warme, veilige en respectvolle leer- en leefomgeving waarin kinderen zich gesteund en gewaardeerd voelen. Ze leren om te gaan met diversiteit en verschillen tussen mensen. We besteden wekelijks aandacht aan sociaal emotionele vorming. We gebruiken hierbij de “Kanjertraining”. Bij deze lesmethodiek hoort een sociaal veiligheidsprotocol. Het is erop gericht om gewenst gedrag te stimuleren en pesten juist te voorkomen. Het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd en leerlingen worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. Wij vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in het dorp en dorpsbewoners te betrekken bij de school en de kinderen. Het levert contact, begrip en wederzijds respect op. 
- Het aanbieden van een uitdagend en toekomstgericht curriculum dat aansluit bij de behoeften van de leerlingen en de eisen van de maatschappij. Werken vanuit moderne methodes die aansluiten bij de beleefwereld van kinderen om het aanbod betekenisvol te maken. Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij twee leerjaren in één klaslokaal zitten. Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen. Kinderen ervaren hoe het is om geholpen te worden en om iemand anders te 4 helpen. Deze fase herhaalt zich vier keer in hun basisschooltijd. Wanneer kinderen later volwassen zijn en gaan werken zullen ze hier ook mee te maken krijgen. Ze zijn hier op een natuurlijk manier al aan gewend! Er wordt op drie verschillende niveaus onderwijs gegeven binnen één groep. De meeste kinderen worden ingedeeld bij het basisaanbod. Daarnaast is er een verrijkingsaanbod voor de kinderen die meer dan gemiddeld aankunnen en een intensief aanbod voor de kinderen die extra instructie en inoefening nodig hebben. Lees- en rekenvaardigheden blijven ontzettend belangrijk, maar ook het vak Engels, de creatieve en digitale vaardigheden zijn in de huidige maatschappij van belang. Wij gebruiken hierbij actuele methoden en lesmateriaal. Wij gebruiken Chromebooks en IPads als middel om documenten te verwerken en met elkaar te delen, te programmeren en oefenstof van de vakken op te maken. Het schrijfonderwijs vinden wij ook nog steeds ontzettend belangrijk, dit stimuleert hersenactiviteit en het geheugen. 
- Het bieden van actief en betrokken onderwijs, waarbij kinderen worden gestimuleerd om samen te werken, te communiceren, te reflecteren en te experimenteren. Zo ontwikkelen zij vaardigheden die essentieel zijn voor de toekomst, zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossing, flexibiliteit, samenwerking en communicatie. Wij werken hier aan door bij de instructielessen gebruik te maken van het EDI-model (Effectieve Directe Instructie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ik-jullie-jij-zij fasen. De “jullie”-fase is een georganiseerd moment waarbij kinderen van en met elkaar leren, voordat ze de opdrachten helemaal zelf moeten gaan doen. Daarnaast houden kinderen van afwisseling en hebben ze beweging nodig. Wij vinden het van belang om een goede balans te creëren tussen zittend en bewegend leren. 
- Het bevorderen van een leeromgeving waarin kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Ze worden aangemoedigd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. In 2023-2024 zal de school verbouwd worden en willen wij gebruik gaan maken van leerpleinen. Dit willen wij inzetten om leerlingen meer ruimte te bieden in het nemen van verantwoordelijkheid, het bieden van een rustige werkplek en eigenaar te zijn van hun eigen leerontwikkeling. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 
- Betrokken ouders: obs De Stelling gelooft dat ouderbetrokkenheid een belangrijke rol speelt in het succes van het kind op school. De school zal ouders daarom actief betrekken bij het onderwijs van hun kinderen, gebruik maken van hun expertise en samenwerken met hen om de beste resultaten te bereiken. Door deze aanpak streeft obs De Stelling ernaar om kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin ze succesvol kunnen functioneren als actieve en kritische burgers van de wereld, maar bovenal trotse, gelukkige en blije kinderen zijn! 

Kernwaarden: Welbevinden     Kwaliteit     Samenwerken     Verantwoordelijkheid     Communicatie 

Kernwaarden toegelicht: De kernwaarden van obs De Stelling in Makkinga zijn de principes en overtuigingen die de school hanteert en die de basis vormen voor het onderwijs dat zij biedt. Deze kernwaarden zijn: 
1. Welbevinden: Dit staat voor ons voor een veilige en positieve omgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Dit omvat niet alleen fysieke veiligheid, maar ook emotionele veiligheid, zodat leerlingen het zelfvertrouwen hebben om hun gedachten en ideeën te delen en eigenwaarde ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gelukkig zijn en met plezier naar school gaan. Het is een voorwaarde om tot leren te komen. 
2. Kwaliteit: Wij streven naar kwaliteit in alles wat wij doen. Dit betekent dat wij hoge normen hanteren 5 voor het onderwijs en de leeromgeving die worden aangeboden. Wij willen dat onze leerlingen met voldoende kennis klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. 
3. Samenwerken: Samenwerken is een belangrijke waarde bij ons op school. Leerlingen leren om samen te werken aan projecten en taken en om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Zo leren ze ook belangrijke vaardigheden als communicatie, probleemoplossing en conflicthantering. 
4. Eigen verantwoordelijkheid: Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit betekent dat zij gestimuleerd worden om zelfstandig te werken, te reflecteren op hun eigen leerproces en doelen te stellen voor zichzelf. 
5. Communicatie: wij streven naar transparante communicatie met wederzijds begrip en respect. Een goede communicatie tussen school, ouders en leerlingen doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van kinderen toenemen.

Identiteit:
Obs De Stelling is een middelgrote openbare dorpsschool. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen. Kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden met en tussen andere mensen. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool waarbij iedereen betrokken is en waar gewerkt wordt in een veilige, geborgen leer- en werkomgeving. De school heeft een centrale functie in de dorpssamenleving. Het vormt een ontmoetingsplaats voor zowel kinderen als ouders. We streven ernaar dat alle kinderen vanaf 4 jaar onze school bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. 

Kenmerken in het algemeen:
de openbare identiteit:

  • Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of geloofs- of levensovertuiging;
  • Er is geen financiële drempel;
  • Er is ruimte voor allerlei opvattingen;
  • Het vormen van een eigen mening is belangrijk, evenals het respecteren van de  mening van anderen. Er is medezeggenschap;
  • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan.
  • Er zijn projecten, waardoor leerlingen met zoveel mogelijk aspecten van de samenleving in aanraking komen;
  • Het aanbieden van godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs (zie punt 4.4 van de Schoolgids).

Het pedagogisch klimaat van de school

Anti-pestprogramma 
We willen de kinderen op school een veilige omgeving bieden. Daarvoor gebruiken wij het sociale veiligheid protocol van de Kanjertraining. Deze is op school ter inzage aanwezig. Het is heel gewoon, dat wij in de kring met de kinderen praten over hoe je met elkaar om dient te gaan. Wanneer wij negatief gedrag constateren, dan zullen wij de betrokken kinderen daarop aanspreken. Samen zoeken ze een oplossing en leggen deze aan de leerkracht voor. Zo leren ze te luisteren naar de ander, op te komen voor zichzelf en samen conflicten op te lossen. De leerkracht stuurt het conflict als het ware 14 naar een oplossing toe zonder daarbij zelf partij te worden. De sturende rol ligt bij jongere kinderen natuurlijk anders dan bij oudere kinderen. Indien nodig wordt er door ons opgetreden tegen pestgedrag. Naast de hierboven genoemde “incidentele” aanpak van hoe met elkaar om te gaan, komt dit onderwerp ook structureel aan de orde. We gebruiken de methode “Kanjertraining”. Deze methode wordt structureel ingezet in elke combinatiegroep. De eerste weken van ieder schooljaar zetten wij in op de Gouden Weken. Hierbij wordt het groepsproces dusdanig gestuurd, zodat er een goede sfeer heerst in de groepen. Na de kerstvakantie herhaalt die proces zich. Gesprekken, coöperatieve werkvormen en Energizers spelen een belangrijke rol hierbij. Daarnaast worden er jaarlijks lessen “Media wijsheid” gegeven in de bovenbouw.

Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquêtetool van Vensters. Per 1 augustus 2015 zijn schoolbesturen bij wet verantwoordelijk zorg te dragen voor de sociale veiligheid van leerlingen op al hun scholen. Hierbij is het verplicht dat de school zorgt voor: - Het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid. 
- De aanwezigheid van een persoon bij wie ten minste de taken zijn belegd van het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en die fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten. 
- Het monitoren van de sociale veiligheid van alle leerlingen met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft en het doorsturen van de resultaten van de monitoring naar de Inspectie van het Onderwijs. 
Kort gezegd: de school heeft een monitoringsplicht. Voor het monitoren van de sociale veiligheidsbeleving gebruiken wij de leerlingvragenlijst van Vensters. De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen jaarlijks een vragenlijst in. De uitkomst wordt met de leerlingenraad, het team en de MR besproken. Eventuele actiepunten worden opgenomen in het jaarplan.

Wanneer u op de volgende link klikt kunt u het Pestprotocol in zijn geheel lezen.

 Protocol gedragscode leerkrachten kunt u lezen via deze link: