0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga directie.destelling@comprix.nl

Schoolgids

Ieder jaar wordt er door de school een schoolgids uitgegeven met daarin informatie voor de ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad moet jaarlijks instemmen met de inhoud. Op deze pagina wordt er in het kort informatie gegeven die ook in de Schoolgids te vinden is. Wanneer u op de volgende link klikt, kunt u de schoolgids in zijn geheel lezen.

Waar de school voor staat

Algemeen:
Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in,  in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we ernaar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging.
Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.
Er wordt aandacht besteed aan zaken als: respect, tolerantie, acceptatie, solidariteit, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

 • Het algemene doel van de school is de kinderen in een veilige eigen omgeving zover te brengen, dat het voor hen mogelijk wordt later als een zelfstandig persoon in de maatschappij te kunnen functioneren.
 • Het onderwijsdoel is erop gericht, de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zoveel kennis en vaardigheden bij te brengen, waardoor zij op een acceptabele wijze in staat zijn, na de basisschoolperiode, de overstap naar het vervolgonderwijs te maken.
 • Het verwerven en beheersen van de oefenstof is geen doel op zich, maar een middel de werkelijkheid te leren hanteren. Daarbij houdt de school rekening met de verschillen in de aanleg, de opvoeding en het sociale milieu van het kind.

Kenmerken in het algemeen:
de openbare identiteit:

 • Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of geloofs- of levensovertuiging;
 • Er is geen financiële drempel;
 • Er is ruimte voor allerlei opvattingen;
 • Het vormen van een eigen mening is belangrijk, evenals het respecteren van de  mening van anderen. Er is medezeggenschap;
 • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan.
 • Er zijn projecten, waardoor leerlingen met zoveel mogelijk aspecten van de samenleving in aanraking komen;
 • Het aanbieden van godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs (zie punt 4.4 van de Schoolgids).

Missie:

 • Wij zien het als onze taak dat obs “de Stelling” een school moet zijn waar kinderen graag naar toe gaan, waar hun sociale, emotionele, creatieve en cognitieve mogelijkheden goed kunnen worden ontwikkeld. Onze belangrijkste taak is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij.
 • Als basis voor een goed pedagogisch klimaat bieden we de kinderen veiligheid. We hechten veel waarde aan een positief klimaat en het respectvol omgaan met elkaar.
 • We vergroten de betrokkenheid van de leerling door te zorgen voor een rijke, uitdagende en prikkelende leeromgeving. Dit doen we onder andere door te werken met geschikte materialen en eigentijdse methoden die voor de leerlingen als stimulans dienen om te leren. Ook dragen we zorg voor variatie in werkvormen en materiaal. We stemmen ons aanbod af op de mogelijkheden van de leerlingen.

Onze missie luidt:

O.b.s. “de Stelling” is een middelgrote openbare dorpsschool waarbij iedereen betrokken is en waar gewerkt wordt in een veilige, geborgen leer- en werkomgeving.

Visie
Wij vinden het belangrijk:

 • de leerlingen te laten weten en ervaren dat we als mensen rechten en ook plichten hebben.
 • dat leerlingen, ouders en leerkrachten als vanzelfsprekend met respect en tolerantie omgaan met iedereen.
 • dat leerlingen de ontwikkelingen in de samenleving positief kritisch benaderen.
 • de leerlingen voor te lichten over de ontwikkelingen in de maatschappij, er over na te laten denken en er een mening over te laten vormen.
 • de leerlingen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar behoren om te gaan.

Visie op opvoeding
Onze visie op opvoeding concretiseren we in de onderstaande punten door als leerkracht:

 • We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken en zelf beslissingen durven nemen. Het nemen van verantwoordelijkheid en het zelfstandig leren werken zijn voorwaarden voor het goed anticiperen op de moderne maatschappij.
 • de leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen door zelf ontdekkend om te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen.
 • de leerlingen te laten leren van fouten en conflicten.
 • de leerlingen zelf leren verantwoordelijkheid te dragen op school en ook daarbuiten.
 • het eigene van iedere leerling te respecteren en zijn gevoelsleven, eigenwaarde en
 • zelfvertrouwen te beschermen.
 • de kinderen veiligheid te bieden en zoveel mogelijk zelfstandig en weerbaar te maken.
 • de leerlingen te leren een positief kritische houding tegenover zichzelf te hebben.
 • de leerlingen te leren creatief om te gaan met eigen mogelijkheden en beperkingen en de dingen om zich heen.
 • uit te stralen “ik kan iets, ik ben iemand” en dit over te dragen aan leerlingen en ouders.

Het pedagogisch klimaat van de school

De voorwaarde om een kind zich prettig en veilig te laten voelen op school is een goed pedagogisch klimaat. In klassengesprekken worden regelmatig regels en afspraken met de kinderen doorgenomen. We besteden wekelijks aandacht  aan sociaal emotionele vorming, we gebruiken hierbij de Soemokaarten. In groep 6 t/m 8 wordt waar nodig “Rots en Water” aangeboden. Er is een pestprotocol aanwezig op school. Daarnaast zijn er afspraken met de kinderen gemaakt ten aanzien van pestgedrag.

Gedragscode, onze leefregels, pestprotocol

 • Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je op school veilig voelt, kun je beter leren en werken.
 • Dat geldt voor leerlingen, ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen. Een veilige school is dus een leefbare school en……waar het veilig is, moet het veilig blijven.

Daarom spreken we met elkaar een aantal regels af waar iedereen zich aan houdt;                      

 • We onthouden ons van enige vorm van discriminatie op grond van geloof, uiterlijk, etnische herkomst, sekse, geaardheid of politieke overtuiging.
 • We schelden een ander niet uit en we doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Doe niets bij een ander kind, wat je zelf ook niet wil hebben.
 • Kom niet aan een ander, als de ander dat niet wil.
 • We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
 • Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben of iets dergelijks. Probeer eerst samen te praten en ga anders naar de leerkracht.
 • Uitlachen, dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed.
 • We bedreigen een ander niet.
 • We nemen geen vuurwerk mee (bij overtreding wordt dit ingenomen).
 • We nemen geen wapens (messen en dergelijke) of drugs mee naar school.
 • We gebruiken binnen en buiten de school geen geweld.
 • We houden de school netjes, zowel binnen als buiten het gebouw.
 • Niet zomaar klikken, alleen als de bovenstaande punten aan de orde zijn of er gevaar is.
 • Iedereen probeert zich aan deze regels te houden en herinnert zo nodig anderen eraan. Heb je er last van dat anderen zich niet aan een of meer regels houden, roep dan hulp in van anderen: een groepsleerkracht of de schoolleider.
 • Dit geldt niet alleen op school, maar ook thuis, bij anderen en op straat.
 • Op onze school wordt uitgegaan van de vijf sporen aanpak.

Wanneer u op de volgende link klikt kunt u het Pestprotocol in zijn geheel lezen.

 Protocol gedragscode leerkrachten kunt u lezen via deze link: